O vrtcu Turnišče

VRTEC TURNIŠČE
VVE Turnišče deluje v okviru Osnovne šole Turnišče in izvaja programe predšolske vzgoje v skladu z Zakonom o vrtcih. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda je ustanovitelj navedenega zavoda Občina Turnišče, VVE pri OŠ Turnišče pa deluje na naslovu: ulica Štefana Kovača 99 in s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe za vzgojo, izobraževanje in varstvo otrok na območju Očine Turnišče, ki zajema KS Turnišče, KS Renkovci, KS Nedelica, KS Gomilica. Vrtec obsega pet igralnic v vrtcu in dve igralnici v šoli ter vse druge potrebne bivalne prostore za izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela in lastno kuhinjo. Ravnateljica VIZ OŠ Turnišče je ga. Melita Olaj, pomočnica ravnateljice za vrtec je ga. Milena Raščan, svetovalna delavka za šolo in vrtec je ga. Milena Mertik. V vrtcu je zaposlenih 20 oseb od tega 16 strokovnih delavcev in 4 tehnični delavci.
Naša VIZIJA je soustvarjati odnose, ki bodo podlaga za delovanje vsakega posameznika in vodilo k skupnemu napredku na vseh področjih osebnega in strokovnega razvoja.
S POSLANSTVOM vrtca in kakovostnim delom nudimo možnosti vključevanja in aktivnega sodelovanje vsem udeležencem vzgojno – izobraževalnega procesa. Trudimo se spoštovati vrednote vsakega posameznika in skupne vrednote za napredek vrtca. Trudimo se poslušati in slišati vsakega otroka in odraslega ter ga sprejemati v vsej svoji drugačnosti.
Kot VREDNOTE vrtca skušamo pri posamezniku privzgojiti odgovornost, strpnost in ustvarjalnost. Vrtec je vključen tudi v EKO dejavnosti, kar je tudi že vrsto let naloga Vrtca Turnišče v okviru OKOLJSKE VZGOJE. Cilji, ki jih uresničujemo skozi program Eko šola kot način življenja, so sledeči: – vzgoja za okoljsko odgovornost, – razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine, – vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje), – spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej, – povezovanje med eko šolami doma, v okviru EU in širše. Razvoj specifičnih zmožnosti je otrokom omogočen skozi izvajanje dodatnih OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI. Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca in v popoldanskem času. Potekajo skozi celo šolsko leto. Otroci se vključujejo v izbrane dejavnosti tudi v skladu s svojimi interesi in željami. Pri tem upoštevamo načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Prizadevamo si, da bi bili vsi otroci vključeni v vrtec. Tako otroke, ki potrebujejo pomoč, vključimo v projekt Botrstvo v Sloveniji in jim na ta način omogočimo plačilo vrtca. V naši občini živijo romske družine in sicer v vasi Gomilica. Tudi romski otroci so vključeni v vrtec. S starši zelo dobro sodelujemo, jim pomagamo pri vključitvi otrok in njihovi integraciji (medkulturnost). Sodelujemo skupaj z Rdečim križem v akciji Drobtinica, kjer sredstva namenimo za plačilo položnic. V Vrtcu Turnišče smo za obdobje petih let izbrali prednostno nalogo z naslovom PRISLUHNITI SEBI IN RAZUMETI DRUGE. Zavedamo se kako pomembna je komunikacija, kakšna je vloga odraslih pri vzpostavljanju medosebnih odnosov. Vemo, da je vrtec eno najbolj občutljivih okolij, ki vpliva na kakovost odnosov v katere so vpeti otroci v času svojega izrazitega osebnostnega razvoja.

 
 
 
 

Arhiv

 

Prijava v spletišče